Hizmet alımı, son zamanlarda dünyada yaygınlaşan bir istihdam şeklidir. Gerek dünyada gerekse de ülkemizde bu yöntemle istihdam edilen hizmet sektörü çalışanları hızla artmaktadır. Bugün özellikle devlet dairelerinde hizmet alımı statüsünde çalışan yüzlerce çalışan vardır. ProYönSis AŞ hizmet personeli temininde sizlerin çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. En önemli husus olan doğru işe doğru personel ilkesi ile birinci önceliği müşteri memnuniyetine verirken ikinci önceliği ise çalışan memnuniyetine vermektedir. İyi niyet esasları ile yola çıkarak personel yönetim faaliyetleri ile çalışanların aktif fayda sağlamaları esas amaçtır.

Çalışanlar titizlikle seçilerek gerekli eğitim, sağlık ve diğer kontrolleri, ISG bilgilendirmeleri ve sertifikalandırılmaları yapılarak iş başı yaptırılmaktadırlar.

Personellerimiz; Müşterilerimiz ile tanıştırarak ONAY alınmasına müteakip;

 • Yasalarda belirtilen eksiksiz Özlük Dosyası ile,
 • İş başı eğitimi ile,
 • Bedenine ve iş alanına uygun iş kıyafeti verilerek,
 • Periyodik Muayeneleri (PORTÖRvb..) yaptırılarak,
 • Yaptıkları iş alanına göre eğitimleri verilerek (Yüksekte çalışma,Makine kullanımı vb..)
 • İş başı yaptırılmaktadırlar.

  Personel Yönetimi

  ProYönsis Aş. Hizmetli Personeli, en geniş anlamıyla organizasyondaki bütün beşeri kaynakları, yani görevleri ne olursa olsun organizasyon faaliyetlerinde yeralan bütün i nsanları ifade eder. Başka bir ifadeyle, işletmede çalışan insanlar; yaptıkları işin niteliğine bakılmaksızın personel kavramlarıyla adlandırılır. Ancak organizasyonda yerine getirdikleri görevler açısından ele alındığında personel dört gruba ayrılabilir:
  a) Yönetici personel: Organizasyonda yer alan üst, orta ve alt kademe yöneticilerini kapsar.
  b) Büro personeli (beyaz yakalılar): Yöneticiler dışında kalan ve büro hizmetlerinde çalışan bütün elemanlardır.
  c) Teknik personel (mavi yakalılar): Teknik işlerde çalışan mühendis, teknisyen ve ustabaşılardan oluşur.
  d) Diğer işçiler: Bedeni gücünü üretimde kullanan insanlardır. temizlik, bakım-onarım ve bekçilik gibi görevleri yerine getirirler. Bir başka açıdan işçiler vasıflı (nitelikli) ve vasıfsız (niteliksiz) olarak da gruplandırılabilir.

  Organizasyonlarda personel fonksiyonundan bahsedildiğinde o organizasyon içinde çalışan bütün beşeri kaynaklarla ilgili sorunlar akla gelir. Bunlar, genel olarak işlerin analiz edilmesi, çalışacak elemanların nitelik ve niceliğinin belirlenmesi, işe alınması ve yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, eğilim ve geliştirme çabalan, endüstriyel ilişkiler ve toplu pazarlık, adalet ve hakkaniyetin sağlanması gibi sorunlardır. ProYönsis Aş.’nin personel yönetimi ise, örgüt içindeki beşeri kaynaklarla ilgili fonksiyonların planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolü demektir. Daha geniş bir tanımla personel yönetimi, organizasyonun ihtiyaç duyduğu beşeri kaynakların planlanması, işe alınması başarılarının değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, eğitimi ve geliştirilmesi ve endüstriyel ilişkilere ait bütün faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi, koordine ve kontrol edilmesidir. Burada belirlenen personel yönetiminin, görev alanı itibariyle üç boyutu bulunmaktadır: Teknik, idari ve davranış boyutu. Teknik boyut daha çok personel fonksiyonlarının yerine getirilmesinde kullanılabilecek teknik ve yöntemleri ifade eder. Personel seçme ve eğitme teknikleri gibi. Idari boyut beşeri kaynaklarla ilgili kayıtların tutulması özlük işleri, büro yönetimi, dosyalama ve istatistiklerin düzenlenmesiyle ilgili her türlü faaliyetin planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsar. Davranış boyutu ise, çalışanları özendirme, intibak ettirme, güdüleme ve geliştirme gibi hususlardan oluşur.